Dopadová studie byla vypracována na základě cílů nové Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. Zadáním bylo zpracování studie zaměřené na problematiku odpojování od SCZT, včetně SWOT analýzy, právního posouzení v kontextu relevantní legislativy a návrhů opatření se zaměřením na výhody a rizika odpojování konečných odběratelů s možným následným rozpadem sítě.

Hlavní cíle teplárenství v Moravskoslezském kraji rozvíjené v dopadové studii v návaznosti na Dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji z prosince 2020 jsou i nadále:

Spolehlivé a bezpečné dodávky tepla v souladu se smluvními podmínkami pro obyvatele, konečné odběratele v nebytovém sektoru a v průmyslu připojené k SCZT za cenu přijatelnou pro obě smluvní strany, a to s minimálním možným vlivem na životní prostředí, směřujícím až k využívání bezemisních technologií získávání tepla, jeho distribuci a užití.

V závěrech studie je mimo jiné doporučeno zachování účinných SCZT vč. optimalizace SCZT Ostrava s využitím prvků decentralizace. Byla provedena citlivostní analýza na vývoj cen emisních povolenek a vymezena horní hranice ceny, při jejímž překročení se stanou i účinné SCZT ekonomicky neudržitelnými. Rovněž byla na základě výsledků zpracované SWOT analýzy, právní analýzy odpojování konečných odběratelů, analýzy problematiky odpojování (příčiny, rizika, proces a fáze odpojování), navržena opatření k omezení nebo eliminace rizik odpojování, k zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky tepla a podpoře motivace konečných odběratelů využívat teplo z SCZT za přijatelnou cenu. 

Řada zjištění z analýz si zaslouží další pozornost a podrobnější rozpracování, proto rada kraje pověřila Moravskoslezské energetické centrum, příspěvkovou organizaci přípravou podkladů a odborných stanovisek pro projednání problematiky v oblasti optimalizace SCZT mezi Moravskoslezským krajem a ústředními orgány státní správy.

Dopadová studie Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem v Moravskoslezském kraji