Prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. MBA společně se zástupci krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK), předsedou KHK Ing. Janem Březinou, Ing. Pavlem Bartošem a Ing. Janem Skipalou, Ph.D., se setkali se zástupci Moravskoslezského kraje (MSK). Pracovní jednání se konalo ve středu 19. 2. 2020 za účasti náměstka hejtmana Ing. Jakuba Unucky, MBA a ředitele Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace (MEC) Ing. Rostislava Rožnovského, v jehož prostorách jednání proběhlo. Výměna informací byla soustředěna do dvou hlavních bloků – představení aktivit MEC a problematika odchodu od energetického spalování uhlí v MSK.

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace prezentovala přehled činností vykonávaných pro Krajský úřad MSK a jeho příspěvkové organizace. Za klíčové považuje zejména projekty v oblasti energetického managementu a služeb, které vedou v souladu s národními politikami a Zimním energetickým balíčkem EU ke snižování energetické náročnosti a k úsporám energií a nákladů na jejich pořízení. Zdůrazněn byl také příspěvek k čistějšímu životnímu prostředí zajišťováním rozvoje čisté mobility a podporou vodíku ve veřejné dopravě.

V druhé části pracovního jednání se rozproudila podnětná diskuse k tématu odchodu od energetického spalování uhlí, což potvrdilo závažnost a hloubku projednávané problematiky. Byl představen aktuální stav rozpracovanosti a hlavní cíle dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK. V rámci cílů byla zdůrazněna návaznost a soulad s výstupy Státní uhelné komise (zejména s časovým rámcem scénářů), Územní energetické koncepce MSK, zachování energetické bezpečnosti a soběstačnosti a přistoupení České republiky k zelené dohodě pro Evropu (The European Green Deal), díky níž se má Unie do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním uskupením na světě.

Diskutovaná témata odhalila význam a důležitost, kterou účastnici pracovního jednání přisuzují možnostem a šíři další spolupráce. Ta musí respektovat obchodní zájmy komerčních společností v regionu, podporovat zapojení a rozvoj nízkoemisních technologií, otevřít nové možnosti podnikání v energetice a zajistit dostupnost energií pro obyvatele MSK za rozumnou cenu.

„Naším záměrem je při zpracovávání koncepčních dokumentů a zejména dopadové studie spolupracovat se všemi stakeholdery v Moravskoslezském kraji, jako jsou energetické společnosti, města, obce, velcí odběratelé energií a vědecko-výzkumná centra“, uvedl Rostislav Rožnovský, ředitel Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace.

Zástupci Hospodářské komory v čele s prezidentem Vladimírem Dlouhým se intenzívně zajímali o strukturu spalování černého uhlí v jednotlivých sektorech (vytápění domácností, centrální zásobování teplem, energetika, průmysl, výroba koksu apod.) a živě diskutovali problematiku výroby a dodávky tepla zejména domácnostem. Další oblastí zájmu byla struktura scénářů dopadové studie postavená na třech pilířích (jaderné zdroje, plynové zdroje a OZE vč. druhotných zdrojů energie). Vladimír Dlouhý ocenil systematičnost a koncepčnost přístupu MSK k řešené problematice a nabídl užší spolupráci Hospodářské komory na půdě Státní uhelné komisi a související problematice.