Informace o zpracování osobních údajů

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava,                    IČO: 031 03 820 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje název organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.
 • Pokud Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
 • požadovat od Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací, jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace
  požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvkové organizaci, podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie příjemců

Doba uchování

Mzdová evidence zaměstnanců

kategorie subjektů 1: zaměstnanci; druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště, rodinní příslušníci, výše platových složek a další údaje související se zpracováním mezd;

kategorie subjektů 2: rodinní příslušníci - manžel/registrovaný partner, děti;
druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště

kontrolní orgány; externí firma zajišťující mzdovou agendu

5/10/50 let podle druhu agendy

Personální evidence zaměstnanců

kategorie subjektů: zaměstnanci;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání, praxe, další údaje související se vznikem a trváním pracovního poměru

kontrolní orgány; vzdělávací instituce (v rozsahu požadovaném v přihláškách na vzdělávací akce)

50 let po ukončení pracovního poměru

Zpracování životopisu uchazeče o zaměstnání

kategorie subjektů: zájemci o zaměstnání;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání, praxe, další údaje uvedené uchazeči v materiálech k výběrovému řízení

nejsou

po dobu trvání výběrového řízení

Likvidace pojistných událostí, úrazy

kategorie subjektů: zaměstnanci;
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, série a číslo řidičského průkazu, pracovní zařazení, výše a druh nákladů uplatňovaných k náhradě, zdravotní stav

Pojišťovny, lékař poskytující lékařskou péči

5 let po uzavření příslušného spisu, 10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP

Zabezpečování povinností zaměstnavatele v souvislosti se školením BOZP a PO

kategorie subjektů: zaměstnanci; druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjemní, titul, RČ, bydliště

kontrolní orgány; externí firma zajišťující BOZP a PO

10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP